1
  ลิงก์ผู้สนับสนุน Sponsored Links
โครงการบ้าน ธอส. เพื่อสานรัก ปี 2561 ธนาคารอาคารสงเคราะห์
วัตถุประสงค์การยื่นกู้
(1) เพื่อซื้อที่ดินพร้อมอาคาร หรือห้องชุด
(2) เพื่อปลูกสร้างอาคาร หรือเพื่อซื้อที่ดินพร้อมปลูกสร้างอาคาร
(3) เพื่อต่อเติม หรือขยาย หรือซ่อมแซมอาคาร
(4) เพื่อซื้ออุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวกที่เกี่ยวเนื่องเพื่อประโยชน์ในการอยู่อาศัย พร้อมกับการขอกู้ในวัตถุประสงค์หลักตามข้อ (1) เท่านั้น

วงเงิน / ระยะเวลาผ่อน
•วงเงินให้กู้สูงสุดต่อรายต่อหลักประกันไม่เกิน 3,000,000 บาท
•ระยะเวลาการกู้ ไม่น้อยกว่า 5 ปี และไม่เกิน 40 ปี อายุผู้กู้รวมกับระยะเวลาที่ขอกู้ต้องไม่เกิน 70 ปี

คุณสมบัติ / เอกสารที่ใช้สมัคร
คุณสมบัติ
•เป็นประชาชนทั่วไปที่มีรายได้ (Gross) ไม่เกิน 90,000 บาท ต่อเดือน
•เป็นลูกค้ารายย่อย และลูกค้าสวัสดิการไม่มีเงินฝาก (หักเงินเดือน)

เอกสาร
เอกสารส่วนบุคคล
• บัตรประจำตัวประชาชน / บัตรข้าราชการ
• ทะเบียนบ้านฉบับเจ้า บ้าน
• สำเนาทะเบียนสมรส / ใบหย่า / ใบมรณะบัตร/ ใบแจ้งความแยกกันอยู่
• สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ - สกุล
• สำเนาบัตรประจำตัว ประชาชนคู่สมรส (ถ้ามี)

เอกสารทางการเงิน
พนักงานประจำ
• ใบรับรองเงินเดือน / หนังสือผ่านสิทธิสวัสดิการ
• สลิปเงินเดือนหรือหลักฐานการรับเงินเดือนย้อนหลัง 3 เดือน
• สำเนาบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 6 เดือน (กรณีอาชีพประจำ)

ผู้ประกอบอาชีพอิสระ
• สำเนาบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 12 เดือน/หลักฐานแสดงฐานะการเงินอื่นๆ (พร้อมเอกสารฉบับจริง)
• สำเนาทะเบียนการค้า/ทะเบียนบริษัท/ห้างหุ้นส่วน
• หลักฐานการเสียภาษีเงินได้
• รูปถ่ายกิจการ
• สำเนาใบประกอบวิชาชีพ

เอกสารหลักประกัน
• สำเนาสัญญากู้เงิน และ สำเนาสัญญาจำนองกับสถาบันการเงินเดิม (กรณีไถ่ถอนจำนอง)
• ใบเสร็จการผ่อนชำระหรือบัญชีหมุนเวียนย้อนหลัง 1 หรือ 2 ปี (กรณีไถ่ถอน)
• หลักฐานการเป็นเจ้าของอาคาร
• สำเนาหนังสือสัญญาขายที่ดินฉบับกรมที่ดิน
• สำเนาโฉนดที่ดิน/นส.3ก /หนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุด/อช.2 ทุกหน้า
• ใบอนุญาตปลูกสร้าง / ต่อเติม
• แบบแปลน
• ใบประมาณการปลูกสร้าง / สัญญาว่าจ้างก่อสร้าง

หมายเหตุ ** ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการขอเอกสารต่างๆของผู้กู้เพิ่มเติม เพื่อใช้ประกอบพิจารณาการให้สินเชื่อของธนาคาร **

คอมเม้นท์

ใครโหวตให้เว็บนี้