1
  ลิงก์ผู้สนับสนุน Sponsored Links
โครงการบ้านกตัญญูเลี้ยงดูบุพการี ธนาคารอาคารสงเคราะห์ เพื่อการอยู่อาศัยร่วมกันเป็นครอบครัวกับบิดามารดา ดอกเบี้ย 3.5% ต่อปี* รับส่วนลดทันที เมื่อชำระเงินงวดครบ 48 เดือน** หากผ่อนชำระเงินงวดทุกเดือนสม่ำเสมอจนครบ 48 เดือน ได้รับส่วนลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้พิเศษ 1.00% ของวงเงินกู้

วัตถุประสงค์การยื่นกู้
•ซื้อบ้าน / ห้องชุด
•สร้างบ้าน / ซื้อที่ดินพร้อมสร้างบ้าน
•ไถ่ถอนจำนองที่ดินพร้อมบ้าน / ที่ดินเปล่าพร้อมสร้างบ้าน จากสถาบันการเงินอื่น
•และซื้ออุปกรณ์ พร้อมกับวัตถุประสงค์หลักที่ยื่นกูู้

วงเงิน / ระยะเวลาผ่อน
วงเงิน
ไม่เกินร้อยละ 110 ของมูลค่าหลักประกัน

ระยะเวลาผ่อน
•นานสูงสุด 40 ปี
•โดยอายุของผู้กู้รวมกับจำนวนปีที่ขอกู้จะต้องไม่เกิน 70 ปี

คุณสมบัติ / เอกสารที่ใช้สมัคร
คุณสมบัติ
ประชาชนทั่วไปที่ต้องการมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง เพื่ออยู่อาศัยร่วมกับบิดาหรือมารดา เพื่อการอุปการะเลี้ยงดู

เอกสาร
เอกสารทั่วไป
•บัตรประจำตัวประชาชน /บัตรข้าราชการ
•ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน
•ทะเบียนสมรส / ทะเบียนหย่า / ใบแจ้งความการแยกกันอยู่ (ถ้ามี)
•ใบเปลี่ยนชื่อ / นามสกุล (ถ้ามี)

เอกสารรายได้
พนักงานประจำ
•หนังสือรับรองเงินเดือน / หนังสือรับรองเงินเดือนแบบใช้สิทธิสวัสดิการของหน่วยงาน
•สลิปเงินเดือนย้อนหลัง 3-6 เดือน
•สมุดบัญชีเงินเดือนย้อนหลัง 3-6 เดือน

ผู้ประกอบอาชีพอิสระ
•รายการเดินบัญชีเงินฝาก 12 เดือน
•และหลักฐานการเงินอื่นๆ

เจ้าของธุรกิจ
•สำเนาทะเบียนการค้า / หนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท
•รายชื่อผู้ถือหุ้น
•รายการเดินบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 12 เดือน
•สำเนาบัตรประจำตัวผู้เสียภาษี
•หลักฐานการเสียภาษี เช่น ภ.พ. 30 เป็นต้น
•รูปถ่ายกิจการ 4-5 ภาพและแผนที่ตั้งโดยสังเขป

เอกสารหลักประกัน
•สำเนาสัญญาจะซื้อจะขาย / สัญญาวางมัดจำ / สัญญาเช่าซื้อการเคหะ และหนังสือรับรองยอดคงเหลือ (กรณีซื้อ)
•สำเนาสัญญากู้เงิน และสำเนาสัญญาจำนองกับสถาบันการเงินเดิม (กรณีไถ่ถอนจำนอง)
•ใบเสร็จการผ่อนชำระหรือบัญชีหมุนเวียน ย้อนหลัง 1 หรือ 2 ปี (กรณีไถ่ถอน)
•หลักฐานการเป็นเจ้าของอาคาร
•สำเนาหนังสือสัญญาขายที่ดินฉบับกรมที่ดิน
•สำเนาโฉนดที่ดิน/นส.3ก/หนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุด/อช.2 ทุกหน้า
•ใบอนุญาตปลูกสร้าง / ต่อเติม
•แบบแปลน
•ใบประมาณการปลูกสร้าง / สัญญาว่าจ้างก่อสร้าง

คอมเม้นท์

ใครโหวตให้เว็บนี้